Podmínky ochrany osobních údajů Prádelna Kyselý, a.s.


Kontaktní údaje správce osobních údajů: Prádelna Kyselý, a.s., IČO: 26723883, se sídlem Vlasákova 333, 258 01 Vlašim, kontaktní email: pradelna@pradelna.cz
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: JUDr. Martin Vychopeň, vychopen@pravni.cz
Název webové stránky, ke které se tyto podmínky zpracování vážou: www.pradelna.cz

Tímto dokumentem bychom Vás chtěli informovat o tom, jakým způsobem budou zpracovány Vaše osobní údaje. Zpracování probíhá v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také „GDPR“).

Osobní údaje zpracováváme jako správci osobních údajů, tedy určujeme účely a prostředky zpracování. Vzhledem k tomu, že oblast GDPR je
poměrně složitá, neváhejte se na nás obrátit na výše uvedeném e-mailu a vše Vám srozumitelně vysvětlíme.

 1. Rozsah zpracovávaných osobních údajů
  Zpracováváme následující informace:

  Osobní údaje, které nám sdělíte prostřednictvím webových stránek (našich formulářů). Konkrétně se jedná o:
  ➡ Telefonní číslo
  ➡ E-mailová adresa

  Osobní údaje, které zpracováváme, když od nás odebíráte naše výrobky nebo služby. Osobní údaje se mohou lišit dle toho,
  jaké výrobky či služby od nás odebíráte, ovšem obecně jde o Vaše kontaktní údaje, adresní údaje, údaje potřebné pro
  vystavení faktury a zajištění fungování vzájemného smluvního vztahu. Tyto informace od Vás můžeme získávat v průběhu
  existence smluvního vztahu, prostřednictvím formulářů na webu, či prostřednictvím další komunikace s Vámi, při uzavírání
  smluv apod.

  Osobní údaje, které získáváme z nástrojů třetích stran, jež jsou nasazeny na našich webových stránkách. Může se
  konkrétně jednat o:

  ➡ Informace získané z Google Analytics a dalších nástrojů, který provozuje společnost Google Ireland Limited;
  ➡ Informace získané z Smartsupp, který provozuje společnost Smartsupp.com, s.r.o.;
  ➡ Informace získané z Sklik, který provozuje Seznam.cz, a.s.;
  ➡ Informace získané z Facebook pixel a další nástroje, které provozuje Facebook Ireland Ltd.;
  ➡ Informace získané z Twitter, které provozuje Twitter International Company.;
  ➡ Informace získané z LinkedIn, které provozuje LinkedIn Ireland Unlimited Company.;
  Osobní údaje uchazečů (např. adresa, datum narození, dosažené vzdělání, pohlaví, foto, telefon a e-mail) ze zaslaných
  životopisů.
  Data slouží pro nábor zaměstnanců a výběrové řízení.
 2. Účel a právní základ zpracování
  Osobní údaje, které nám sdělíte prostřednictvím webových stránek využíváme pro následující účely:
  ➡ K tomu, abychom Vás kontaktovali a případně navázali vzájemnou spolupráci. Pokud spolupráci navážeme, je
  zpracování založeno na plnění vzájemného smluvního vztahu dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pokud spolupráci
  nenavážeme, je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který spočívá v
  zajištění vzájemné komunikace.
  ➡ Pokud byste se na nás obrátili s požadavkem na poskytnutí podpory v souvislosti s odebíranými výrobky nebo
  službami, budeme tyto informace využívat pro účely vyřízení tohoto požadavku, a to na základě plnění smluvních
  povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
  ➡ Pokud jste uchazečem o zaměstnání, budeme Vaše osobní údaje zaslané v životopisech a dalších dokumentech
  souvisejících s náborem zpracovávat za účelem výběrového řízení a vzniku případného pracovněprávního vztahu
  dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Osobní údaje si můžeme ponechat po přiměřeně dlouhou dobu i po skončení
  výběrového řízení, pro případ, že by se daná pozice opět uvolnila, či bychom Vám chtěli nabídnout obdobnou
  pozici. Podrobnější informace o zpracování v souvislosti s náborem Vám rádi sdělíme v průběhu výběrových
  řízení.
  Osobní údaje, které zpracováváme když od nás odebíráte naše výrobky nebo služby zpracováváme právě pro to, abychom
  Vám naše výrobky nebo služby mohli poskytnout. Právním základem je plnění vzájemných smluvních povinností dle čl. 6 odst.
  1 písm. b) GDPR. Zároveň se potřebujeme chránit při případných soudních sporech a při žádostech, které na nás mohou státní
  orgány vznášet, proto budeme osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f)
  GDPR. Zákon nám může také uložit povinnost Vaše osobní údaje ukládat po určitou dobu, poté budeme osobní údaje
  zpracovávat na základě plnění zákonných povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
  Osobní údaje, které získáváme z nástrojů třetích stran, jež jsou nasazeny na našich webových stránkách, případně z našich
  vlastních nasazených nástrojů,
  můžeme využívat pro různé účely a vždy bude záležet na tom, jaké nástroje aktuálně
  využíváme. Může jít o nástroje, které nám pomáhají s analytikou na našich webových stránkách, s měřením návštěvnosti,
  nahráváním Vaší aktivity apod. Nejčastěji však využíváme nástroje pro analytické činnosti a zjišťování, jakým způsobem
  využíváte naše webové stránky či kolik lidí tyto stránky navštěvuje. Právním základem tak bude náš oprávněný zájem, který
  spočívá ve zlepšení našeho zboží a služeb a webových stránek dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
  ➡ Využívané nástroje fungující ve většině případů na tzv. souborech cookies, které
  jsou ukládány do Vašeho prohlížeče. Konkrétní výčet cookies naleznete v
  informační liště, která je umístěna na webových stránkách, když na ně vstoupíte. K
  uložení cookies budeme vyžadovat Váš aktivní souhlas.

  Vaše osobní údaje zpracováváme dle těchto zásad na základě plnění vzájemné smlouvy nebo Vašeho požadavku, na základě plnění našich
  zákonných povinností, na základě našeho oprávněného zájmu anebo na základě Vašeho případného souhlasu, uděleného pro konkrétní
  zpracování.
  Před použitím informací za účelem, který není uveden v těchto zásadách, vždy vyhodnotíme, zda je potřebný Váš souhlas. V
  takovém případě Vás budeme informovat a o souhlas Vás požádáme. Pokud souhlas potřebný není, předem Vás informujeme o novém rozsahu
  zpracování.

  Může se stát, že Vám od nás přijde e-mail. Pokud tento e-mail souvisí s poskytováním našich služeb nebo zboží, případně souvisí se
  zodpovězením na Váš dotaz, který jste vznesli prostřednictvím našich formulářů, činíme tak na základě smluvního vztahu či našeho
  oprávněného zájmu.

  Můžeme Vám však zaslat e-mail obsahující obchodní sdělení. Obchodní sdělení Vám můžeme zasílat, neboť:
  ➡ Jste našimi zákazníky a na základě oprávněného zájmu, který spočívá v přímém marketingu, Vám posíláme sdělení o
  obdobných výrobcích nebo službách.
  ➡ Přihlásili jste se k odběru na našich webových stránkách, nebo jste nám udělili souhlas při odeslání formuláře na našem
  webu, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 3. Příjemci osobních údajů
  Naše společnost dbá na ochranu Vašich osobních údajů, proto osobní údaje předáváme třetím stranám pouze za výše uvedenými účely, a to
  pouze v nezbytném rozsahu.
  K Vašim osobním údajům mají přístup níže uvedení příjemci:

  ➡ orgány státní správy dle našich zákonných povinností, zejména Finanční správa České republiky a Česká správa sociálního
  zabezpečení, případně další orgány pro obhajobu právních nároků, či na základě oficiální výzvy, kterou nám zašlou;
  ➡ společnost zajišťující správu našich webových stránek a analytických nástrojů na webu.
  ➡ poskytovatelé serverových, webových, cloudových nebo IT služeb:
  ➡ WordPress, INTERNET CZ, a.s. / Smartsupp, Concent pro zákazníky
  ➡ poskytovatelé právních služeb:
  ➡ Externí právní zástupce, kancelář se sídlem v České republice.
  ➡ naši pracovníci, kteří pracují na základě smlouvy o spolupráci;
  Pokud máte zájem vědět, komu jsou Vaše osobní údaje sdíleny, napište nám na naši e-mailovou adresu a tyto informace Vám poskytneme. V
  případě, že budeme využívat poskytovatele nacházející se ve třetích zemích, budeme osobní údaje předávat pouze za předpokladu, že pro
  předání budou existovat vhodné záruky.
 4. Soubory cookies
  Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si prohlížíte naše
  webové stránky. Z těchto souborů následně získáváme informace, například abychom zjistili, jaké stránky si prohlížíte, mohli Vám přizpůsobovat
  zobrazovanou reklamu dle Vašich preferencí, nebo abychom jednoduše zajistili fungování našich webových stránek.

  Na našich webových stránkách využíváme soubory cookies, které slouží k:
  ➡ provádění analytik;
  ➡ zajištění marketingu;
  ➡ zajištění funkcionalit, které nejsou nezbytné pro zobrazení webu a poskytování dalších služeb;

  Na webových stránkách můžeme využívat také tzv. technické cookies, které slouží k tomu, aby webové stránky fungovaly tak, jak mají, případně
  abychom si zaznamenali, zda jste s cookies udělil souhlas, či nikoliv. Bohužel neexistuje možnost jak použití těchto cookies odmítnout.

  Kromě technických cookies však používáme také další cookies, a to pro účely uvedené výše. Všechny tyto cookies ukládáme pouze s Vašim
  souhlasem, a to pro každý z uvedených účelů zvlášť. Pokud se rozhodnete udělit souhlas jen s některými cookies dle nastavení při udělování
  souhlasů, nezapnou se ty cookies, u kterých jste souhlas neudělili. Svůj souhlas také můžete kdykoliv odvolat, a to změnou nastavení dle
  příslušného tlačítka na webové stránce. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním. Jinými slovy, do té
  doby, než souhlas odvoláte, je využití cookies oprávněné.

  V souvislosti s cookies konkrétně používáme nástroje:
  ➡ Google Analytics a další nástroje od společnosti Google Ireland Ltd., Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04
  E5W5, Irsko. Další informace: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs.
  ➡ Smartsupp od společnosti Smartsupp.com, s.r.o., Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno. Další informace: https://www.
  smartsupp.com/cs/help/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/.
  ➡ Nástroj Sklik od společnosti Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, typicky je u tohoto
  nástroje ukládán soubor cookie sid a související cookies. Další podrobnosti naleznete zde: https://o.seznam.cz/ochranaudaju/personalizace-obsahu-a-reklamy/vyuzivani-cookies/.
  ➡ Nástroj Facebook pixel a další nástroje od společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour
  Dublin 2 Irsko. Další informace: https://www.facebook.com/policies/cookies/.
  ➡ Nástroje od společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, se sídlem Gardner House, 2 Wilton Pl, Dublin 2, D02 CA30, Irsko.
  Další informace: https://cz.linkedin.com/legal/l/cookie-table?#thirdparty.
  ➡ Nástroje od společnosti Twitter International Company, se sídlem One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07
  Irsko. Další informace: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
  a zde: https://cdn.cms-twdigitalassets.com/content/dam/help-twitter/rules-and-policies/cookie-description-lists/cookiedescription-list-en.pdf .

  V případě, že by u některého z nástroje docházelo k předávání osobních údajů na území mimo EU, je takové předávání založeno na vhodných
  zárukách (zejména standardních smluvních doložkách a doplňujících přijatých opatření) nebo na základě rozhodnutí o odpovídající ochraně.

  Popis jednotlivých cookies: 5. Doba uchování osobních údajů
  Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů, pro které byly shromážděny. Nutnost
  doby uchování se pro různé typy údajů v kontextu různých výrobků a služeb může lišit, a proto se bude lišit i skutečná doba uchovávání. Mezi
  kritéria, na jejichž základě je určena doba uchovávání informací, patří:
  ➡ Jak dlouho jsou osobní údaje zapotřebí k poskytování našich produktů či služeb a pro zajištění chodu naší společnosti? To
  zahrnuje aktivity, jako je udržování a zlepšování našich výrobků či služeb, udržování zabezpečení našich systémů a udržování
  příslušných obchodních a finančních záznamů. Toto je obecně platné pravidlo, které je ve většině případů základem pro určení
  doby uchovávání dat.
  ➡ Poskytujete nám své údaje s očekáváním, že je budeme uchovávat, dokud je výslovně nebudete chtít vymazat? Pokud ano,
  budeme je uchovávat po tuto dobu.
  ➡ Jsou tyto osobní údaje citlivé? Pokud ano, je obecně vhodné používat zkrácené období uchovávání dat.
  ➡ Zavedli jsme a oznámili jsme konkrétní dobu uchovávání pro určitý typ dat? Pokud ano, tak ji rozhodně nikdy nepřekročíme.
  ➡ Poskytl jste souhlas s prodloužením doby uchovávání informací? Pokud ano, budeme data uchovávat v souladu s Vaším
  souhlasem.
  ➡ Vztahují se na nás právní, smluvní nebo podobné závazky uchovávat data? Pokud ano, budeme data uchovávat v souladu s
  těmito závazky. Mezi příklady patří zákony upravující povinné uchovávání dat, vládní nařízení uchovávat data související s
  vyšetřováním nebo data, která je nutné uchovávat pro účely soudního sporu.
  ➡ Pokud od nás dostáváte obchodní sdělení, budeme je posílat tak dlouho, dokud nám jejich zasílání neodmítnete, případě po
  dobu, která je uvedena v textaci, když se přihlašujete k odběru, nebo nám dáváte souhlas s jejich zasíláním.
 6. Jaká máte ve vztahu k ochraně vašich osobních údajů práva?
  Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
  ➡ právo na přístup k osobním údajům;
  ➡ právo na opravu;
  ➡ právo na výmaz („právo být zapomenut“);
  ➡ právo na omezení zpracování údajů;
  ➡ právo vznést námitku proti zpracování;
  ➡ právo na přenositelnost údajů;
  ➡ právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
  ➡ právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

  Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

  Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k
  automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů.
  Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
  Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak
  zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro
  zpracování, (iv) ukládá nám to zákonná povinnost nebo (v) ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování jste udělil souhlas, tento souhlas
  odvoláte.
  Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme
  Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z
  důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
  Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého
  marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu, včetně profilování založeného na našem oprávněném zájmu. Pokud vznesete námitku proti
  zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. V případě námitky proti zpracování,
  založeného na dalších důvodech, bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále
  zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude
  zpracování omezeno.
  Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů znamená, že pokud jste nám pro určitý účel udělili souhlas (například v souvislosti s
  obchodními sděleními), máte právo jej kdykoliv odvolat, a to například kontaktováním na níže uvedené e-mailové adrese. Pokud Vám posíláme
  obchodní sdělení na základě Vašeho souhlasu, můžete souhlas odvolat také odhlášením se v každém jednotlivém obchodním sdělení. Konkrétní
  pravidla pro odvolání souhlasu vždy poskytneme při získání souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před jeho
  odvoláním.
  Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli na základě souhlasu nebo
  smlouvy, a které jsou zároveň zpracovávány automatizovaně, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.
  Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů nebo dotaz či uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte prosím
  nás na e-mailové adrese pradelna@pradelna.cz. Na vaše dotazy či připomínky odpovíme do jednoho měsíce.
  Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se
  dozvíte na internetových stránkách úřadu
  (www.uoou.cz).

  ZMĚNY ZÁSAD

  Naše zásady mohou být čas od času změněny. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na www.pradelna.cz a pokud se bude
  jednat o významné změny, budeme Vás informovat podrobněji (v případě některých služeb můžeme změny zásad oznamovat e-mailem).
  Předchozí verze těchto zásad pro Vás archivujeme, abyste k nim měli i v budoucnu přístup.

  Tyto zásady jsou účinné od 19.3.2022